Официални правила за участия в Makeup™ игри

1. Общи условия

1.1. Игра - промоция, теглене, състезание, конкурс, игра с награди, публично обявени награди, викторина и други рекламни активности (наричани по-долу “Игра”), които се публикуват на уебсайт makeup.bg, социални мрежи, месинджър и други ресурси (наричани по-долу Ресурси), определени от Организатора. 

1.2. Организаторът на Играта е юридическо лице/лица, упълномощени да я провеждат и имат право да публикуват материали в Ресурсите (наричан по-долу Организатор на Играта)

1.3. Играта се провежда на територията на Република България. 

1.4. Играта не е услуга в сферата на хазарта. Наградният фонд на Играта не се формира от депозити или залози на участниците в Играта. 

1.5. Играта се провежда с цел реклама и стимулиране на продажбите на продуктите от Играта, по смисъла на раздел “А” от Национални етични стандарти за реклама и търговска комуникация в България.

1.6. Информация за условията и правилата на Играта се извършва чрез поставяне на текст в съответната публикация за Играта на Ресурса.

1.7. Правилата и условията на Играта (наричани по-нататък Правила на Играта) на Организатора на играта съдържат информация относно: правилата, уреждащи правото на участие в Играта, условията за получаване на награди (подаръци), информация за всички свързани разходи с участие в Играта, условията за получаване на награди (подаръци), информация за наличността (тяхното количество) на награди (подаръци) или всякакви други ограничения, свързани с техните наличности, информация за възможността (или липсата на такава) за замяна на подаръка с парична алтернатива, датата на приключване на играта, данни за контакт с Организатора и др. 

1.8. Правилата на Играта могат да бъдат променяни и/или допълвани от Организатора по време на провеждането на Играта. Промени и/или допълнения към Играта са възможни в случай на обявяване по начина, посочен за информиране относно Правилата на Играта в съответствие с точка 1.6. от настоящите Правила. Такива промени и допълнения влизат в сила от момента на обявяване, освен ако не е изрично определено друго от измененията/допълненията към Правилата на Играта.

1.9. Награда (подарък) означава продуктите, участващи в Играта (наричани по-долу Промоционални продукти или Продукти).

1.10. Основните характеристики и условия за използване на продуктите са посочени на съответната продуктова информационна страница в сайта makeup.bg.

 

2. Изисквания и ограничения спрямо Участниците в Играта

2.1. В Играта могат да участват граждани на Република България, които са навършили 18 години, пребивават на територията на Република България и през нейния период са изпълнили надлежно условията за участие в Играта, посочени в съответната публикация за Игра в съответствие с клауза 1.6. от настоящите Правила (наричани по-долу Участници). С участието си в Играта всеки Участник потвърждава пълното си съгласие с всички условия на тези Правила. 

2.2. Следните лица не се признават за Участници в Играта, независимо от тяхното съответствие с условията на правилата:

2.2.1. Служители на Организатора на Играта, всички други лица, участващи в подготовката и провеждането на играта, както и техни близки роднини (съпруг/съпруга, деца, братя/сестри, родители);

2.2.2. Непълнолетни, ограничено дееспособни и недееспособни лица;

2.2.3. Лица, които не са граждани на Република България. 

2.3.  Организаторът на Играта не е длъжен да проверява правоспособността и/или дееспособността на участниците в Играта.

2.4. Участниците в Играта, участвайки в Играта, се задължават:

2.4.1. Да спазват изискванията на Правилата на Играта и нормите на действащото законодателство на Република България;

2.4.2. Да не създават умишлено неудобство и да не възпрепятстват други участници; 

2.4.3. Да не предприемат действия, които поставят под съмнение легитимността на участие на други Участници в Играта.

2.5. С участието си в Играта участникът разбира и се съгласява, че всяка доброволно предоставена от него информация, включително личните му данни, може да бъде обработена от Организатора на Играта с цел по-нататъшно евентуално изпращане до него на информация (включително реклама) относно следните Игри на Ресурса, както и за други цели, които не противоречат на законодателството на Република България. С приемането на условията на настоящите Правила на Играта, Участниците по този начин се съгласяват с такава обработка на лични данни за целите на използването им от Организатора на Играта и/или други лица, упълномощени от Организатора на Играта.

2.6. С участието си в Играта всеки участник потвърждава съгласието си за използване на предоставената от него информация за себе си и материали за участие в Играта от Организатора за маркетингови и/или всякакви други цели, по-специално безплатно използване от Организатора на Играта в средствата за масова информация и интернет ресурси без ограничения от територия, време и начин на използване на име, фамилия, снимка на Участника, интервюта, други материали за него и материали, предоставени от него в съответствие с Правилата за участие в Играта. Такова използване няма да бъде възстановено по никакъв начин от Организатора на Играта.

2.7. С изпращането на материали за участие в Играта всеки участник потвърждава, че всички авторски и сродни права са спазени в съответствие със законодателството на Република България и международните норми, както и потвърждава съгласието на лицата, чиито снимки са използвани в материалите, да се извърши такава употреба, като се включат снимки на физическото лице в материали и разпространение (публично оповестяване) на такива материали. Всички искове относно нарушаване на авторски права, сродни или лични неимуществени права, свързани със съдържанието на снимки и/или използването на името на физическо лице в материал (включително тези, предявени от Организатора на Играта), ще бъдат уредени от Участника в Играта от свое име за своя сметка.

2.8. Участник, който не изпълнява правилно условията на настоящите Правила, се лишава от правото на по-нататъшно участие в Играта.

 

3. Награди от Играта (подаръци)

 

3.1. Под награда (подарък) за участие в Играта се предполага възможността за закупуване на продукти, които участват в Играта, за 0,01 лв. чрез поръчка от сайт makeup.bg.

 

4. Определяне на победителите в Играта

4.1.Победителите са участници в Играта, които отговарят на условията за получаване на награда от Играта.

4.2. Определянето на победителите в Играта се извършва по реда, посочен в Правилата на Играта. 

4.3. Резултатите от определянето на Победителите в Играта са окончателни и не подлежат на обжалване. 

4.4. Ако Организаторът на Играта или негов представител не успее да се свърже с Участника в Играта, който е определен като имащ право на една от наградите, в рамките на 1 работен ден, както и при невъзможност за доставка или отказ от наградата от Участник в Играта, който е определен като Победител, за Победител се избира следващият в списъка, съставен в съответствие с Правилата на Играта.

4.5. Организаторът на Играта не носи отговорност за технически проблеми с преноса на данни при използване на комуникационни канали по време на периода на Играта, работата на телекомуникационните оператори, всякакви грешки на телекомуникационните оператори, в резултат на които участникът в Играта не е бил уведомен или своевременно не е бил уведомен за правото на получаване на награда.

4.6. Предоставянето на награди от Играта се предоставя само на лицето, което е получило правото на това в съответствие с условията на Правилата на Играта, и само по начина, описан от тези Правила на Играта. В случай, че победителят в Играта, по някаква причина, не може да получи лично наградата, то този Победител в Играта няма право да прехвърля/преотстъпва правото си да получи наградата на трета страна. 

 

5. Други разпоредби

5.1. Участие в Играта автоматично означава фактът на запознаване и пълното и безусловно съгласие на Участника с тези Правила. Нарушаването на настоящите Правила от страна на Участника в Играта или отказът на Участника в Играта да спазва надлежно тези Правила се счита за отказ на Участника да участва в Играта и да получи наградата си от Играта, като в същото време такова лице няма право да получи компенсация от Организатора на Играта.

5.2. В случай на ситуации, които позволяват двусмислено тълкуване на тези Правила и/или въпроси, които не са уредени от тези Правила, окончателното решение се взема от Организатора на Играта. 

 

ВХОД В ПРОФИЛА

Възстановяване на паролата

НИЕ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС!
ПИШЕТЕ НИ!