Правила за Facebook игра

§1. Общи правила

 

1. Организатор на играта (наричан по-долу: “Игра“) в социалната мрежа Facebook и учредител на наградите е La Makeup Sp. z o. o. със седалище ул. Domaniewska 37, ап. 17.6, 02-672 Варшава (наричан по-нататък „Организатор“).

 

2. Играта ще се проведе в социалната мрежа Facebook, достъпна на адрес https://www.facebook.com/wwwmakeupbg  (наричано по-нататък „Профил“).

 

3. Организаторът декларира, че Играта не е спонсорирана или поддържана от социалната мрежа Facebook или по какъвто и да е начин свързан с нея.

 

4. Администратор на личните данни, предоставени от лицата, участващи в Играта, е Организаторът.

 

5. Предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо за участие на Участника в Играта. Лицата, предоставящи данни, имат право на достъп до тях, промяна или изтриване.

 

6. Настоящите правила (наричани по-долу: „Правила“) определят условията на Играта.

 

7. Надзорът върху правилата и протичането на Играта, т.е. предоставянето на информация за Играта и разглеждането на жалби, се осъществява от служители на Организатора.

 

§ 2. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

 

1. Участници в Играта (наричани по-нататък „Участник“) могат да бъдат само пълнолетни физически лица, притежаващи пълна дееспособност, като потребители и притежаващи активни акаунти в социалната мрежа Facebook, приели настоящите Правила.

 

2. Участникът декларира, че:

 

а) е физическо лице с пълна дееспособност;

 

б) е прочел тези Правила и доброволно участва в Играта;

 

в) се съгласява и приема условията на Правилата, включително след като е прочел съдържанието относно процедурата за получаване на наградите и ги приема изцяло, като участието в Играта означава автоматично приемане;

 

г) се задължава да спазва разпоредбите на Регламента, включително регламентите на социалната мрежа Facebook;

 

д) се съгласява с обработването на лични данни за цели, свързани с участието в Играта;

 

е) е регистриран потребител на социалната мрежа Facebook;

 

3. В Играта не могат да участват служители, сътрудници на Организатора и техните семейства.

 

§ 3. НАГРАДА

 

1. Играта предвижда 1 НАГРАДА - за лица, избрани по начина, посочен в §6.

 

2. Наградата (наричана по-нататък “Награда”) в Играта е брандиран козметичен несесер.

 

3. Информация за Наградата ще бъде включена в съдържанието на съобщението за Играта, публикувано във Facebook, в Профила https://www.facebook.com/wwwmakeupbg и на уебсайта на Организатора www.makeup.bg (Регламенти).

 

4. Победителят няма право да заменя наградата за пари или друг тип награда.

 

5. Победителят може да се откаже от наградата, но няма право на паричен еквивалент или друга награда в замяна.

 

§ 4. МЯСТО, ВРЕМЕ И РЕГЛАМЕНТ НА ​​СЪСТЕЗАНИЕТО

 

1. Играта е достъпен под формата на съобщение за игра (наричано по-долу: „Публикация за играта“) в социалната мрежа Facebook в Профила от 20.02. 2023 г. и продължава до 26.02.2023 г. до 23:59 ч.

 

§ 5. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 

1. Задачата на участника в играта е:

 

а) приемане на тези Правила

 

б) упоменаване на любимата марка или продукт в коментара

 

в) да сте харесали нашата страница

 

2. Информация за играта ще бъде достъпна във Facebook профила на Организатора.

 

3. Профилът на Участника във Facebook не трябва да е заключен.

 

§ 6. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

 

1. Достъпът до Играта е безплатен и изисква регистрация в социалната мрежа Facebook. 

 

2. Условието за участие в Играта е приемането на Регламента и коректното изпълнение на всички правила, описани в § 5. Ал. 1 от Правилника.

 

3. Организаторът взема решение за присъждане на наградата, като анализира коректността на изпълнението на условията, описани в § 5. ал. 1 от Регламента от участниците в Играта. 

 

4. От изпратените отговори Организаторът ще избере 1 печеливш. 

 

5. Резултатите от играта ще бъдат обявени в коментар под публикацията за играта не по-късно от 23:59 часа на 27 февруари 2023 г.

 

6. Условието за получаване на Наградата от наградения Участник е да изпрати лично съобщение до 36 часа след обявяване на резултатите от Играта в Facebook със следните данни:

 

а) име и фамилия

 

б) адрес за кореспонденция

 

в) телефонен номер

 

г) адрес на електронна поща

 

7. Неизпращане на съобщението по т. 6, или превишаването на позволеното време за отговор, или изпращането на неверни данни води до загуба на правото на участника на Наградата.

 

8. Присъдената в Играта награда ще бъде изпратена на победителя в рамките на 14 работни дни от датата на получаване от Организатора, информация за което е посочена в ал. 6.

 

9. Наградата ще бъде изпратена за сметка на Организатора с куриер на посочения от Участника адрес.

 

10. Присъдените награди не могат да бъдат заменяни за пари или други предмети. Наградените Участници нямат право да претендират за специфични характеристики на индивидуалните Награди.

 

§ 7. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

 

1. Организаторът не носи отговорност за коректността на данните на Участниците в Играта, което води до невъзможността за връчването на Наградите, поради причини, дължащи се на Участника, по-специално, ако Участникът не е предоставил коректен адрес за кореспонденция или предоставените данни са непълни или сгрешени.

 

2. Организаторът декларира, че не контролира и не следи съдържанието, публикувано от Участниците по отношение на надеждност и достоверност, подлежащо на действия, свързани с отстраняване на нарушения на Регламента или общоприложимите разпоредби.

 

3. Организаторът си запазва правото да изключи от участие в Играта Участници, чиито действия противоречат на закона или Правилата и правилата на Facebook, по-специално участници, които:

 

а) публикуват съдържание, което е в противоречие с приложимото законодателство или разпоредбите, налични на платформата Facebook (по-специално, съдържащо нецензурно съдържание, както в текстовото, така и в графичното оформление); 

 

б) предприемат действия, използвайки акаунт/профил, създаден в противоречие с правилата на Facebook;

 

в) участват в дейности, използвайки акаунти/профили на трети страни, които не отговарят на правилата на Facebook;

 

г) се намесват в механизма на действие на Играта;

 

д) създават фиктивни акаунти/профили в социалната мрежа Facebook.

 

4. Организаторът не носи отговорност за смущения в работата на сървърите, интерфейсите, браузърите и платформата Facebook. 

 

5. Организаторът не носи отговорност за временно или постоянно блокиране на страницата или приложението от Facebook.

 

§ 8. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИTE ДАННИ

 

1. Личните данни на Участниците в Играта ще бъдат обработвани от Организатора само за целите на извършване на дейностите, необходими за правилното провеждане на Играта и обявяване на списъка с победителите в коментар под публикацията на Играта.

 

2. Личните данни на Участниците в Играта ще бъдат съхранявани от Организатора само за периода, необходим за провеждане на Играта и награждаване на отличените Участници.

 

3. Участниците имат право да проверяват обработваните данни и да ги коригират и изтриват. Данните се предоставят доброволно, но за участие в Играта е необходима регистрация в социалната мрежа Facebook.

 

4. В момента на изтриване на данните, Потребителят губи възможността за участие в Играта.

 

§ 9. АВТОРСКО ПРАВО

 

1. Всички права върху интелектуалната собственост на Играта са собственост на Организатора. Участието в Играта не води до придобиване на права върху интелектуална собственост от Участниците. Забранено е нарушаването на правата на интелектуална собственост в Играта по какъвто и да е начин, по-специално:

 

а) копиране, модифициране и предаване по електронен път или по друг начин разпространяване на Конкурсния механизъм или негови части, както и отделни звена и бази данни, без изричното писмено съгласие на Администратора;

 

б) използване на Играта по начин, несъвместим с Правилата или общоприложимите разпоредби.

 

2. Снимките, прикачени към конкурсната публикация, няма да бъдат използвани от Организатора по никакъв начин.

 

§ 10. ЖАЛБИ И УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

 

1. Всякакви оплаквания относно начина на провеждане на Играта се отправят от Участниците писмено по време на Играта, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на раздаване на Наградите.

 

2. Жалба, подадена след изтичане на срока, няма правно действие.

 

3. Писмената жалба трябва да съдържа име, фамилия, точен адрес на Участника и подробно описание и обосновка на жалбата.

 

4. Жалбата трябва да бъде изпратена с писмо на адреса на организатора с бележка “Facebook Игра 20.02.2023 r.- 26.02.2023”

 

5. Жалбите се разглеждат в писмен вид в рамките на 30 дни.

 

§ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Правилникът влиза в сила от 20 февруари 2023 г. и е валиден до 27 февруари 2023 г.

 

2. По въпроси, които не са обхванати от настоящия правилник, се прилагат Законовите изисквания и други правни разпоредби.

 

3. Споровете, свързани и произтичащи от Играта, ще бъдат разрешавани от общ съд, компетентен спрямо седалището на Организатора.

 

4. Организаторът си запазва правото да променя правилата на Играта по време на нейната продължителност. Информация за промените ще бъде публикувана в профила на организатора и на официалния уебсайт на организатора: www.makeup.bg.

 

5. Правилата на Играта са достъпни на официалния уебсайт на Организатора: www.makeup.bg. 

 

ВХОД В ПРОФИЛА

Възстановяване на паролата

НИЕ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС!
ПИШЕТЕ НИ!